La televisión y sus nuevas expresiones. Comunicar nº 36. vol. XVIII

La revista comunicar ha publicat el seu últim número (el 36) dedicat a la televisió i les seues noves expressions.