Centre d'Educació i Noves Tecnologies de la Universitat Jaume I

El CENT (Centre d’Educació i Noves Tecnologies) és la unitat de l’UJI encarregada de promoure la innovació i la millora en els processos d’ensenyament-aprenentatge mitjançant l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Va ser creat pel Consell Social de l’UJI el 23 de setembre de 2000.

D’acord amb la seua missió, el CENT realitza tasques de prospectiva —anàlisi de tendències per anticipar els possibles futurs i guiar l’acció en el present— i dona suport al professorat i als òrgans de govern de l’UJI a fi de perfeccionar la competència digital docent i facilitar la realització de la docència en els diversos escenaris i modalitats en línia, semipresencials o presencials amb TIC. En aquesta pàgina recollim una sèrie de guies i tutorials que us poden ser útils.

Docència híbrida a l’aula

Docència en línia i semipresencial

Ajudes tecnològiques

Suport al professorat