Webconference

Durant el segon semestre del curs 2011/2012, el CENT va portar a terme un projecte pilot d'ús d'eines de webconference (aplicacions web de videoconferència que inclouen funcions d'àudio i vídeo a distància, compartició de documents, presentacions i/o pantalla, pissarra virtual, etc.) centrat en estudis de postgrau. Aquest projecte va ser un encàrrec del Vicerectorat de Campus, Noves Tecnologies i PAS i també hi va estar implicat el Servei d'Informàtica de l'UJI.

D'acord amb l'avaluació d'aquelles experiències, es va arribar a la conclusió que aquesta tecnologia en pot complementar d'altres també disponibles (com ara els Hangouts de Google+) i que pot resultar especialment útil en aquelles activitats síncrones dels ensenyaments a distància i semipresencials en què alguns dels participants (professorat o estudiantat) es troben en ubicacions separades. Per exemple, per a facilitar la intervenció en classe de professorat extern des d'una altra universitat, o per a facilitar l'accés d'estudiantat des d'una altra universitat o des de casa, etc.

En conseqüència, la Universitat Jaume I va adquirir una llicència d'ús de l'aplicació de webconference Blackboard Collaborate i va decidir estendre l'abast del pilot a tots els estudis de postgrau a distància o semipresencials que ho desitgen.

Més informació: