MOOC

Els materials d'estudi

Els materials d’estudi inclosos en els temes poden ser vídeos, textos i qualssevol altres tipus de mitjans. En tot cas, atès el caràcter obert i massiu dels MOOC, és molt important que utilitzeu sempre formats oberts i que us assegureu de disposar dels drets d’explotació (reproducció, difusió i comunicació pública). Recordeu que cal publicar en obert, amb llicència Creative Commons, els materials que cree l’equip docent per al curs. Formats No és aconsellable fer servir formats que puguen requerir l’ús de programari de pagament.

Disseny del curs

Des del punt de vista didàctic, els MOOC es poden situar en un continu en un extrem del qual se situarien aquells cursos centrats en l’estudiant, basats en el debat, la comunicació i la interacció, i orientats a aconseguir que els participants desenvolupen coneixements o concepcions nous i els apliquen als seus contextos personals. En l’altre extrem, tindríem cursos centrats exclusivament en els materials d’aprenentatge i dissenyats per a transmetre als participants un conjunt sistemàtic i prefixat de coneixements.

Ajuda i suport per a la realització de MOOC

El CENT, per encàrrec del Vicerectorat de Campus, Infraestructures i Noves Tecnologies, acompleix dues funcions de suport en els MOOC de l’UJI: Gestió de la plataforma tecnològica (instal·lació, actualització, manteniment i configuració). Assessorament dels equips docents que realitzen els MOOC. Podeu adreçar-vos al CENT mitjançant la bústia mooc@uji.es per a resoldre qualsevol qüestió referent als MOOC, tant de tipus tècnic com pedagògic o metodològic.

Plataforma tecnològica dels MOOC de l'UJI

L’UJI utilitza una plataforma de MOOC basada en Moodle, el mateix programari lliure amb què funciona l’Aula Virtual. Moodle és un LMS (Learning Management System) suficientment flexible per a donar suport a estudis presencials o semipresencials i alhora permetre la realització de cursos totalment en línia com els MOOC. A més a més té l’avantatge de ser una eina coneguda del professorat que ha de desenvolupar els cursos i d’una bona part de l’estudiantat potencialment interessat a participar-hi, ja que es tracta d’un dels LMS més estesos arreu del món, en tots els nivells educatius.

Diferències entre la formació reglada a distància i els MOOC

Un MOOC ha de presentar necessàriament les característiques següents: Ha de ser un curs. Ha d'estar dissenyat i s'ha de desenvolupar com un curs, amb activitats i eines de comunicació que faciliten l’aprenentatge. No pot constar només d’una col·lecció de materials d'estudi. Ha de ser un curs en línia. Totes les activitats i tota la comunicació del curs s’han d’efectuar per Internet. No pot requerir cap tipus d'activitat presencial. Ha de ser obert.

Funcions de l’equip docent

Els membres de l’equip docent d’un MOOC han de dur a terme diferents funcions que enumerem i descrivim a continuació. Dissenyar el MOOC i crear-ne els continguts Els continguts bàsics d’un MOOC són els materials d’estudi i les activitats d’aprenentatge, organitzats com una seqüència o itinerari de temes. Planificar l’itinerari del curs. Crear els materials del curs (vídeo i altres formats). Crear les activitats d’aprenentatge. Gestionar i difondre la informació del MOOC La difusió del MOOC és una tasca fonamental per a assolir un nombre òptim d’inscripcions.

Disseny i realització de MOOC en la Universitat Jaume I

Els MOOC (Massive Open Online Courses, cursos en línia oberts i massius) són una modalitat d’educació oberta. El terme MOOC va ser encunyat per Dave Cormier l’any 2008 en ocasió del curs “Connectivism and Connective Knowledge”, dirigit pels professors George Siemens i Stephen Downes, el qual va comptar amb més de 2.200 participants a distància per Internet. A partir de 2012 els MOOC van ser popularitzats per algunes universitats i consorcis dels EUA (MIT, Harvard, Udacity, Coursera).

Posada en funcionament del portal MOOC de l'UJI

La Universitat Jaume I posa en funcionament avui, amb el suport del CENT, el seu nou portal de cursos oberts mooc.uji.es. Aquest portal s’obre amb els tres cursos següents: Mujeres coraje. Desafíos en la historia Interpretación simultánea inglés-español: ejercicios de preparación EUROPA 2020: Regeneración urbana. Durant els pròxims mesos se n’hi afegiran més. Es tracta de cursos gratuïts, dissenyats i realitzats per equips docents de l’UJI d’acord amb el model dels MOOC, o cursos en línia oberts i massius, com a resultat d’una convocatòria del Vicerectorat de Campus, Noves Tecnologies i PAS.

Seminari MOOCS: experiments educatius. Cas UNIMOOC

Ponent: Pedro Pernías. Data: divendres 12 d’abril de 2013, d'11:30 a 13 h. Lloc: Aula Magna ESTCE TD0301CC. Vídeo Conclusions El connectivisme no ha de ser només una etiqueta i s'ha de justificar en els resultats d'aprenentatge per a l'alumne, a curt termini. La dinamització de la comunitat és una tasca costosa. La producció de continguts no tradicionals és igualment difícil. La majoria d'alumnes esperen una acreditació estàndard, "

Taller d'introducció als MOOC (cursos en línia oberts i massius)

Dates i horari: dilluns 18 i dilluns 25 de febrer, de 10 a 12:30 h. Lloc: CENT. Professorat: Jordi Adell (departament d’Educació, director del CENT) i Miguel Pérez (departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors, director del Projecte de Promoció del Coneixement Obert). Taller teòrico-pràctic d’iniciació als MOOC (cursos en línia oberts i massius), adreçat al professorat de l’UJI que vulga organitzar un MOOC, amb l’objectiu de proporcionar un punt de partida conceptual, metodològic i alhora pràctic.