Seminari: Blockchain en educació? Per a què?

Lloc: Sala Multimèdia del CENT.
Data i horari: divendres 3 de febrer de 2017, de 12:00 a 13:30.

Vídeo i presentació

Ponent

Carles Bellver Torlà, analista de tecnologia educativa del CENT.

Introducció

Blockchain és un dels components tecnològics fonamentals de Bitcoin, la moneda digital més utilitzada a hores d’ara, però podria tindre aplicacions en àmbits molt diversos. Al llarg de 2016 hem llegit notícies sobre l’interès del sector bancari en Blockchain i sobre projectes basats en aquesta tecnologia per a dissenyar sistemes de votació electrònica, registres distribuïts de la propietat immobiliària o d’historials mèdics, o per a l’emissió de certificats acadèmics. Gartner va incloure Blockchain entre les deu tendències tecnològiques estratègiques per a 2017 i la va situar prop del “pic d’expectatives sobredimensionades” en el seu cicle de sobreexpectació. També, particularment, pel que fa a l’educació: Hype Cycle for Education, 2016.

En aquest seminari esbossarem les característiques tècniques bàsiques de Blockchain i intentarem esbrinar quins usos pot tindre en l’educació superior.

Documentació

The blockchain is a distributed database that provides an unalterable, (semi-)public record of digital transactions. Each block aggregates a timestamped batch of transactions to be included in the ledger – or rather, in the blockchain. Each block is identified by a cryptographic signature. These blocks are all back-linked; that is, they refer to the signature of the previous block in the chain, and that chain can be traced all the way back to the very first block created. As such, the blockchain contains an un-editable record of all the transactions made.

The Blockchain for Education: An Introduction (Audrey Watters)

An explanation of blockchain begins with Bitcoin, since it is the first implementation of distributed ledger technology. As a digital currency, bitcoin compensates for the lack of a physical coin by tracing the history of each transaction and logging that history each time a coin is transferred from one person to another. Each bitcoin trade makes available the full history of that bitcoin, in a chain of blocks, in what is called the blockchain (a form of distributed ledger). In order for entries in the blockchain to be trustworthy and secure, Bitcoin relies on significant computational power and interested parties or “miners” to validate and confirm transactions, using a structured process for adding transactions records to the blockchain in return for monetary reward.

The CIO’s Guide to Blockchain (Smarter With Gartner)

Per a entendre què és i com funciona el blockchain

Possibles aplicacions educatives de blockchain

Qüestions obertes

Conclusions

  1. Totes les aplicacions educatives de blockchain tenen relació amb la certificació.
  2. Els projectes d'emissió de certificats acadèmics utilitzant blockchain tenen interès en tant que suposen repositoris compartits estatals, europeus o globals. Limitada a una institució, la tecnologia de blockchain no ofereix avantatges respecte als certificats electrònics actuals.
  3. Paral·lelament s'està discutint la idea d'utilitzar blockchain com a infraestructura d'un sistema alternatiu de microcertificats (cfr. Open Badges).
  4. Blockchain és una tecnologia en fase experimental. L'única implementació consolidada és la de Bitcoin.
  5. És una tecnologia complexa i amb un cost econòmic i energètic considerable. Hi ha dubtes sobre la seua viabilitat sense l'incentiu econòmic de Bitcoin.
  6. Per als usuaris, l'ús de la criptografia de clau pública suposa una barrera d'entrada que no es pot menysprear.
  7. Blockchain assegura la validesa de les transaccions, però en l'àmbit de les certificacions quedaria per resoldre el problema de la reputació, per al qual no hi ha solució tecnològica possible.
  8. Si el registre de transaccions és públic i inalterable, l'usuari perd el dret a la privacitat i a la curació del seu portafolis. No pot decidir quines parts prefereix ocultar o vol mostrar.
  9. Exagerar el potencial de blockchain per a transformar l'educació implica reduir una vegada més l'educació a avaluació i l'avaluació a certificació de competències. És part de la tendència neoliberal a supeditar l’educació al mercat: formar professionals, augmentar l’ocupabilitat.
  10. La ideologia de blockchain és el llibertarisme o liberalisme llibertari. Es tracta d'un sistema ideat per a fer pagaments anònims escapant del control de bancs, governs i, per extensió, de tota mena d’institucions. Traslladat a l’educació, donaria suport a una utopia certificadora global amb participació de tothom, en el mateix pla que les institucions educatives actuals.