Recomanacions de la Universitat Jaume I sobre proves d’avaluació en línia

Eines recomanades, instruccions i recursos disponibles. Informació actualitzada amb data de gener de 2021.

Índex

Lliurament de treballs

Per al lliurament de treballs individuals o en grup, dossiers de pràctiques, resolució de casos, debats, etc., es poden utilitzar les activitats següents de l’Aula Virtual:

 • Tasca. Permet recollir treballs, individuals o grupals, i proporcionar qualificacions i retroacció (correccions, comentaris, etc.).
  • En les tasques es pot activar el sistema antiplagi Turnitin.
 • Taller. Una activitat específica per a l'avaluació entre iguals en què cada estudiant avalua els treballs de diversos companys, posant en pràctica els seus coneixements sobre el tema.
 • Fòrum. Permet realitzar debats, adjuntar fitxers als missatges i qualificar cada missatge individual o el conjunt del treball de cada estudiant.

Activitats i proves orals

Per a exàmens orals, defenses de treballs, presentacions individuals o en grup, demostracions, etc., es poden utilitzar les eines següents:

Eines asíncrones (gravació)

L’estudiantat té diverses opcions per a gravar-se en vídeo:

Per a lliurar aquestes gravacions, que solen ser fitxers de gran volum, l’estudiantat pot penjar el vídeo en Google Drive i compartir l’enllaç amb el professorat per correu electrònic o en una tasca de l’Aula Virtual.

Eines síncrones (en directe)

Videoconferència amb Google Meet. És necessari gravar la sessió, com a prova d’avaluació, per poder oferir possibilitats de revisió.

Aquesta gravació es desarà en el compte de Google Drive de l’organitzador/a de la videoconferència, que ha de ser el professorat. I, si escau, en la carpeta compartida de Google Drive que establisca la titulació. Caldrà conservar la gravació fins a la finalització del curs següent a la seua realització. Recordeu revisar els permisos de la gravació per a assegurar-vos que no hi tenen accés altres persones.

Proves finals escrites

Els exàmens o proves finals, de desenvolupament o tipus test, s’han de realitzar mitjançant les eines següents de l’Aula Virtual. El professorat ha de configurar aquestes activitats de manera que estiguen disponibles per a l’estudiantat en el moment que comence la prova.

Es recomana que aquestes proves siguen d’una durada curta i, per descomptat, que s’adapten a les necessitats educatives especials de l’estudiantat (Unitat de Diversitat i Discapacitat de la USE).

El professorat haurà de proposar itineraris alternatius d’avaluació no presencial cas que algun estudiant/a, de manera acreditada, comunique que no pot fer-la seguint el procediment establert.

Impedir la doble autenticació en els qüestionaris

El professorat pot activar l’opció “Bloqueja les connexions simultànies” en l’apartat de la configuració del qüestionari “Restriccions extres durant els intents”.

Monitorització de les proves finals escrites

El professorat serà l’encarregat de supervisar l’activitat de l’estudiantat durant la realització de l’examen. Juntament amb el qüestionari o tasca de l’Aula Virtual, haurà de crear una videoconferència amb Google Meet on haurà d’estar present tot l’estudiantat durant la realització de la prova.

Google Meet permet visualitzar un màxim de quaranta-nou estudiants simultàniament mitjançant l’opció de visualització en mosaic. Si el grup és més gran, podeu crear tantes videoconferències com siga necessari i requerir l’ajuda d’altre professorat per tal de supervisar tot l’estudiantat.

Recordeu que no es pot gravar la videoconferència (només es poden gravar les proves orals).

Abans de la prova, el professorat haurà de fer arribar a l’estudiantat la informació i instruccions pertinents, incloent l’enllaç de la videoconferència i els advertiments següents:

 • El professorat vigilarà la realització de la prova mitjançant la videoconferència amb Google Meet.
 • L’estudiantat ha d’activar la càmera durant la realització de la prova.
 • L’estudiantat ha de procurar limitar el plànol de la càmera a la seua imatge i al mínim entorn possible. Si ho estima convenient, pot utilitzar l’opció de desenfocar el fons de Google Meet.
 • El professorat podrà requerir la identificació de l’estudiantat, que l’haurà d’acreditar mostrant algun dels documents previstos en la normativa d’avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I a través de la càmera web. La no acreditació de la identitat, mitjançant la documentació esmentada, a requeriment del professorat, podrà ser motiu d’expulsió de la prova.
 • L’estudiantat no pot parlar amb altres persones durant la realització de la prova, ni eixir del plànol de la càmera o comportar-se d’una forma que puga interpretar-se que trenque les condicions d’un examen presencial fet en una aula de la Universitat.
 • El professorat podrà requerir a l’estudiantat que grave la pantalla del seu ordinador durant la realització de la prova i que compartisca el vídeo a continuació mitjançant Google Drive1.
 • Els comportaments il·lícits i fraudulents durant la realització de la prova estan subjectes a la normativa disciplinària, que també resulta d'aplicació en l’entorn virtual. Recordeu que la normativa d'avaluació recull en l’article 5.7 que “L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació”; i en l’article 11.1 diu que “L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació”. La universitat podrà aplicar les mesures de control adequades i proporcionals per a assegurar el compliment de la normativa d’avaluació en les proves realitzades en modalitat en línia2.

Per a enviar la informació anterior, i contestar els dubtes que es plantegen, el professorat pot utilitzar el fòrum de tutoria de l’Aula Virtual.


1 Podeu proporcionar a l’estudiantat la informació de la pàgina d’ajuda Com gravar la pantalla en un ordinador Windows, Mac o Linux. Tanmateix, tingueu en compte que la gravació de pantalla suposa una complicació afegida per a l’estudiantat, a més d’augmentar la càrrega del seu equip i la probabilitat d’errors i problemes tècnics que poden afectar la realització de la prova.

2 Si ho considereu adequat, podeu incloure aquest punt literalment en la descripció o encapçalament de l’activitat de l’Aula Virtual (qüestionari o tasca) mitjançant la qual es realitze la prova.