Projecte ProDigital

ProDigital és un projecte interuniversitari coordinat per l’UJI dins del programa UniDigital del Ministeri d’Universitats, impulsat per fons europeus NextGenerationEU.

L’objectiu final del projecte ProDigital és millorar la competència digital de la comunitat universitària (PDI, PTGAS i estudiantat) mitjançant els objectius intermedis següents:

 • Crear un ampli repertori de recursos formatius oberts sobre competència digital.
 • Desenvolupar una plataforma en línia que facilite l’autoavaluació de la competència digital de l’usuari i li oferisca els recursos formatius escaients per a millorar-la.
 • Dissenyar una estratègia compartida de formació i certificació de la competència digital basada en els marcs europeus DigComp i DigCompEdu.

Els objectius del projecte ProDigital s’han de portar a terme al llarg dels anys 2022 i 2023. Des del punt de vista de l’UJI, aquest projecte s’alinea amb el Pla UJI Digital, aprovat pel Consell de Govern el 12 de març de 2020.

A més de l’UJI, participen en Prodigital les altres universitats públiques valencianes: Universitat de València (UV), Universitat Politècnica de València (UPV), Universitat d’Alacant (UA) i Universitat Miguel Hernández (UMH).

Convocatòria per a la creació de recursos formatius oberts sobre competència digital

L’UJI ha fet arribar al seu professorat, a través dels diferents centres i departaments, una convocatòria de manifestació d’interès per tal de recollir propostes de creació de recursos formatius oberts sobre competència digital. Aquestes propostes han d’incloure, almenys, la informació següent:

 • Títol del curs o conjunt de de recursos formatius.
 • Descripció breu del curs.
 • Objectius del curs.
 • Nom i departaments del professorat.
 • Competència o competències dels marcs DigComp o DigCompEdu que es treballen en el curs.

Les propostes s’han d’adreçar a la Comissió de coordinació del projecte ProDigital de l’UJI.

Marcs europeus de competència digital DigComp i DigCompEdu

El marc europeu DigComp defineix cinc àrees que conformen la competència digital de la ciutadania:

 1. Gestió de la informació
 2. Comunicació i col·laboració
 3. Creació de continguts
 4. Seguretat
 5. Resolució de problemes

Es tracta d’una competència clau per a l’aprenentatge en el segle XXI, fonamental per a l’estudiantat universitari actual i i que la universitat ha de garantir com a part dels seus drets digitals (LOPDGDD).

Addicionalment, el professorat ha de disposar d’una capacitació específica adequada a les seues responsabilitats professionals, tal com ho defineix el marc DigCompEdu de competència digital docent, estructurat al seu torn en sis àrees:

 1. Compromís professional
 2. Continguts digitals
 3. Ensenyament i aprenentatge
 4. Avaluació i retroacció
 5. Empoderament de l’estudiantat
 6. Desenvolupament de la competència digital de l’estudiantat

Més informació sobre DigComp i DigCompEdu

DigComp (resum).pdf

DigComp 2.2 (full).pdf

DigCompEdu 2.2 (resumen).pdf

DigCompEdu 2.2 (completo).pdf