L'UJI augmentarà el nombre d'aules multimèdia el pròxim curs

La Universitat Jaume I adquirirà aquest estiu, mitjançant concurs públic, 31 videoprojectors que es destinaran majoritàriament a les aules de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i del nou edifici de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

Aquests nous equips, sumats als ja existents, permetran dotar de capacitats audiovisuals bàsiques un mínim de 8 aules en cada un dels centres docents de l'UJI. A més a més, els centres comptaran amb equipament audiovisual a les sales d'actes i altres espais singulars, i també amb projectors portàtils.

El professorat i l'estudiantat de l'UJI van fer servir les primeres "aules multimèdia" -dues a cada centre- durant el segon semestre del curs 2000/2001. Aquest projecte pilot va ser una iniciativa conjunta del CENT i els anteriors vicerectorats d'Ordenació Acadèmica i Professorat i d'Infraestructura i Serveis. Després d'avaluar els resultats d'aquella experiència, el CENT va fer arribar als òrgans de govern, entre altres, les recomanacions següents:

- Oferir a tot el personal docent informació i formació centrada en l'aprofitament didàctic d'aquests mitjans tècnics.
- Incrementar progressivament, a partir del curs 2001/2002, el nombre d'aules que compten amb aquests mitjans, fins cobrir la totalitat de les aules de la Universitat en un termini de 5 anys.
- Promoure l'adquisició d'ordinadors portàtils i altres dispositius mòbils que es puguen connectar i utilitzar fàcilment en totes les aules i seminaris.

Per a més informació sobre la ubicació de les aules multimèdia podeu adreçar-vos als deganats de les dues Facultats o a la direcció de l'Escola.

Projecte Aules Multimèdia

Campus Digital

Campus Digital El CENT es planteja com a objectiu la construcció d'un Campus Digital en la Universitat Jaume I, és a dir, aconseguir una perfecta integració de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d'ensenyament/aprenentatge que s'escauen al si de la Universitat. Això inclou tant l'ús d'elements audiovisuals a l'aula com la realització d'activitats docents a través d'Internet.

La visió que dóna sentit a aquesta tasca es pot resumir en una frase: «Educació per a totes i per a tots en qualsevol moment i en qualsevol lloc». El paper de la tecnologia és, doncs, el d'un mitjà que ens permet avançar envers un horitzó ideal en el qual es dissolen la dimensió espaciotemporal de la comunicació humana i, per tant, les barreres per a l'aprenentatge al llarg de tota la vida.

Tot plegat estem parlant d'una profunda transformació de les pràctiques docents, amb fortes implicacions materials, humanes i econò miques. L'Associació d'Universitats Europees (CRE) ha identificat tres factors que tot sovint compliquen la introducció de les noves tecnologies en la docència en el context de l'educació superior: 1) la falta de marcs estratègics globals que donen suport i sentit a iniciatives particulars i/o individuals; 2) la resistència de sectors del professorat i personal d'administració i serveis i 3) la falta de previsió de costos.

La metodologia amb què el CENT proposa fer front a aquestes dificultats consisteix a detectar, promoure, recolzar, coordinar i avaluar experiències concretes d'aplicació docent de les noves tecnologies que signifiquen una resposta a necessitats i interessos reals. A mitjà termini, el seguiment i avaluació d'aquests tipus d'experiències s'espera que permeta:

  • Demostrar que la introducció de les noves tecnologies en la docència és útil i factible i afavorir l'extensió del seu ús.
  • Desenvolupar coneixements i habilitats pràctiques (know how), per part de tots els agents implicats en el procés: professorat, estudiantat i personal d'administració i serveis.
  • Determinar quins recursos materials, humans, funcionals, organitzatius i formatius ha de posar en joc la institució.

Durant el desenvolupament d'aquestes experiències, per tal de garantir-ne l'èxit, el CENT ofereix als seus protagonistes assessorament i formació sobre aspectes tecnològics i didàctics i infraestructura tècnica i d'instal·lacions: Sala Multimèdia, Laboratori de Noves tecnologies, accés a entorns virtuals... Tots els projectes, programes i accions del CENT es deriven d'aquest disseny metodològic. Es tracta, en resum, de contribuir a assentar les bases d'un marc institucional d'aplicació i aprofitament de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a la millora de la qualitat de la docència, integrat en les línies d'estratègia de l'UJI.

Cursos d'estiu a Santander, Morella i Eivissa

El CENT participa enguany en sengles cursos d'estiu a Santander, Morella i Eivissa.

El seminari "Impactos de las TIC en la educación", organitzat per la UIMP, tindrà lloc a Santander els dies 8 a 12 de juliol. Un grup d'experts, coordinats pel catedràtic de la Universitat de Sevilla Julio Cabero, s'hi aplegaran per analitzar entre altres qüestions les possibilitats que les noves tecnologies ofereixen a l'educació i els valors i currículum ocult transmesos a través dels multimèdia i jocs educatius.

El curs "Tecnologia i creativitat", organitzat per la Universitat Jaume I, tindrà lloc a Morella del 22 al 26 de juliol. En són els directors els professors Jordi Adell i Lluís Meseguer, de la Universitat Jaume I, Roc Meseguer, de la Universitat Politècnica de Catalunya, i Adolf Piquer, de la Universidad de Salamanca. L'objectiu d'aquest curs és connectar les noves tecnologies i la creativitat des d'una perspectiva interdisciplinària.

Finalment, El curs "L’educació del segle XXI: espais virtuals i ciberprofessors", organitzat per la Universitat de les Illes Balears, es desenrotllarà a Eivissa els dies 16 a 20 de setembre. Sota la coordinació del professor Jesús Salinas, de la Universitat de les Illes Balears, aquest curs pretén fer un recorregut per les experiències principals d'aplicació de les noves tecnologies al món de l’educació i analitzar els espais i modalitats de formació virtuals que genera la tècnica.

Impactos de las TIC en la educación
Tecnologia i creativitat
L’educació del segle XXI: espais virtuals i ciberprofessors

Pla de treball de la comissió "UJI virtual"

En la seua primera reunió, la comissió "UJI Virtual" ha debatut un pla de treball amb l'objectiu de dotar la comunitat universitària d'un entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge que done suport a l'educació presencial i a distància a partir del pròxim curs 2002/2003.

Aquest pla de treball inclou les accions següents:

- Posar en funcionament un entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge que complisca els requisits pedagògics i d'usabilitat proposats pel CENT //Responsables: Servei d'Informàtica, Gabinet Tècnic del Rectorat
- Dissenyar un pla de formació sobre l'ús de l'entorn i un pla de promoció amb incentius per al professorat //Responsables: CENT, USE
- Integrar l'entorn amb la base de dades i el conjunt de sistemes d'informació i comunicació en línia de la Universitat //Responsables: Servei d'Informàtica, Gabinet Tècnic del Rectorat
- Adaptar, si escau, la normativa acadèmica i els procediments administratius.

Projecte pilot d'avaluació d'entorns virtuals d'aprenentatge
Informe sobre "Funcionalitats i requisits pedagògics i d'usabilitat mínims d'un entorn virtual d'aprenentatge"

Nova edició del curs sobre metodologia

El nombre de sol·licituds d'inscripció al taller de formació sobre metodologia docent de l'ensenyament a distància, convocat pel CENT dimecres passat, ha superat àmpliament les vint places previstes.

A hores d'ara estem fent gestions per organitzar una nova edició del taller al més prompte possible, probablement dins del mes de juliol, per tal d'atendre totes les sol·licituds que de moment han quedat en llista d'espera.

En aquest taller es tractaran entre altres els temes següents:

- com col·locar el programa, textos de lectura i altres materials en la web
- com organitzar un sistema de tutories en línia
- com organitzar entorns de treball cooperatiu

Curs Metodologia Docent de l'Ensenyament a Distància

Curs sobre metodologia de l'ensenyament a distància

CENT, Laboratori de Noves Tecnologies 25-26 juny 2002

El CENT organitza un taller de formació sobre la metodologia docent de l'ensenyament a distància. L'objectiu d'aquest taller és capacitar el professorat per tal de dissenyar i impartir cursos a distància a través d'Internet.

Es tractaran entre altres els temes següents:

- com col·locar el programa, textos de lectura i altres materials en la web
- com organitzar un sistema de tutories en línia
- com organitzar entorns de treball cooperatiu

El taller tindrà una durada de 10 hores, dividides en dues sessions de 5 hores els pròxims dies 25 i 26 de juny. L'impartirà Antonio Bartolomé, professor del Departament de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica i director del Laboratori de Mitjans Interactius de la Universitat de Barcelona.

Per tal d'aprofitar plenament aquesta activitat formativa es requereixen coneixements previs d'elaboració de documents en llenguatge HTML.

Laboratori de Noves Tecnologies del CENT
Antonio Bartolomé