Cursos d'estiu a Santander, Morella i Eivissa

El CENT participa enguany en sengles cursos d'estiu a Santander, Morella i Eivissa.

El seminari "Impactos de las TIC en la educación", organitzat per la UIMP, tindrà lloc a Santander els dies 8 a 12 de juliol. Un grup d'experts, coordinats pel catedràtic de la Universitat de Sevilla Julio Cabero, s'hi aplegaran per analitzar entre altres qüestions les possibilitats que les noves tecnologies ofereixen a l'educació i els valors i currículum ocult transmesos a través dels multimèdia i jocs educatius.

El curs "Tecnologia i creativitat", organitzat per la Universitat Jaume I, tindrà lloc a Morella del 22 al 26 de juliol. En són els directors els professors Jordi Adell i Lluís Meseguer, de la Universitat Jaume I, Roc Meseguer, de la Universitat Politècnica de Catalunya, i Adolf Piquer, de la Universidad de Salamanca. L'objectiu d'aquest curs és connectar les noves tecnologies i la creativitat des d'una perspectiva interdisciplinària.

Finalment, El curs "L’educació del segle XXI: espais virtuals i ciberprofessors", organitzat per la Universitat de les Illes Balears, es desenrotllarà a Eivissa els dies 16 a 20 de setembre. Sota la coordinació del professor Jesús Salinas, de la Universitat de les Illes Balears, aquest curs pretén fer un recorregut per les experiències principals d'aplicació de les noves tecnologies al món de l’educació i analitzar els espais i modalitats de formació virtuals que genera la tècnica.

Impactos de las TIC en la educación
Tecnologia i creativitat
L’educació del segle XXI: espais virtuals i ciberprofessors

Pla de treball de la comissió "UJI virtual"

En la seua primera reunió, la comissió "UJI Virtual" ha debatut un pla de treball amb l'objectiu de dotar la comunitat universitària d'un entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge que done suport a l'educació presencial i a distància a partir del pròxim curs 2002/2003.

Aquest pla de treball inclou les accions següents:

- Posar en funcionament un entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge que complisca els requisits pedagògics i d'usabilitat proposats pel CENT //Responsables: Servei d'Informàtica, Gabinet Tècnic del Rectorat
- Dissenyar un pla de formació sobre l'ús de l'entorn i un pla de promoció amb incentius per al professorat //Responsables: CENT, USE
- Integrar l'entorn amb la base de dades i el conjunt de sistemes d'informació i comunicació en línia de la Universitat //Responsables: Servei d'Informàtica, Gabinet Tècnic del Rectorat
- Adaptar, si escau, la normativa acadèmica i els procediments administratius.

Projecte pilot d'avaluació d'entorns virtuals d'aprenentatge
Informe sobre "Funcionalitats i requisits pedagògics i d'usabilitat mínims d'un entorn virtual d'aprenentatge"

Nova edició del curs sobre metodologia

El nombre de sol·licituds d'inscripció al taller de formació sobre metodologia docent de l'ensenyament a distància, convocat pel CENT dimecres passat, ha superat àmpliament les vint places previstes.

A hores d'ara estem fent gestions per organitzar una nova edició del taller al més prompte possible, probablement dins del mes de juliol, per tal d'atendre totes les sol·licituds que de moment han quedat en llista d'espera.

En aquest taller es tractaran entre altres els temes següents:

- com col·locar el programa, textos de lectura i altres materials en la web
- com organitzar un sistema de tutories en línia
- com organitzar entorns de treball cooperatiu

Curs Metodologia Docent de l'Ensenyament a Distància

Curs sobre metodologia de l'ensenyament a distància

CENT, Laboratori de Noves Tecnologies 25-26 juny 2002

El CENT organitza un taller de formació sobre la metodologia docent de l'ensenyament a distància. L'objectiu d'aquest taller és capacitar el professorat per tal de dissenyar i impartir cursos a distància a través d'Internet.

Es tractaran entre altres els temes següents:

- com col·locar el programa, textos de lectura i altres materials en la web
- com organitzar un sistema de tutories en línia
- com organitzar entorns de treball cooperatiu

El taller tindrà una durada de 10 hores, dividides en dues sessions de 5 hores els pròxims dies 25 i 26 de juny. L'impartirà Antonio Bartolomé, professor del Departament de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica i director del Laboratori de Mitjans Interactius de la Universitat de Barcelona.

Per tal d'aprofitar plenament aquesta activitat formativa es requereixen coneixements previs d'elaboració de documents en llenguatge HTML.

Laboratori de Noves Tecnologies del CENT
Antonio Bartolomé

Creació de la comissió "UJI virtual"

L'Equip de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat, d'acord amb la proposta del CENT, la creació d'una comissió que impulse i coordine la implantació d'un entorn virtual d'aprenentatge per a donar suport a la docència presencial i a distància. Aquesta acció estava prevista, amb la denominació "UJI virtual", dins de les línies de govern establertes pel Claustre per a l'any 2002.

Les funcions de la comissió seran:

- Supervisar el procés de posada en funcionament de la plataforma informàtica de l'UJI virtual
- Fomentar l'ús de l'UJI virtual i facilitar la formació dels seus usuaris
- Avaluar la incidència de l'UJI virtual en la millora dels processos educatius
- Recomanar les modificacions escaients de la normativa i dels procediments de gestió acadèmica de l'UJI

La composició inicial de la Comissió serà la següent:

- Vicente Orts Ríos, vicerector d'Investigació i Postgrau
- Vicent Cervera Mateu, vicerector d'Infraestructura i Serveis
- José P. Gumbau Mezquita, cap del Gabinet Tècnic del Rectorat
- José Miguel Castellet Martí, cap del Servei d'Informàtica
- Leonor Lapeña Barrachina, cap de l'USE
- Jordi Adell Segura, director del CENT

Segons la proposta tramesa pel CENT en desembre de 2001, la plataforma informàtica hauria de ser accessible el pròxim mes d'octubre. Al llarg del curs 2002/2003 s'avaluarien les experiències docents que n'hagen fet ús i es traurien conclusions sobre usabilitat i adequació pedagògica i sobre modificació de normatives.

Recomanacions sobre funcionalitats i requisits pedagògics i d'usabilitat mínims d'un entorn virtual d'aprenentatge
Línies de Govern 2002

Curs "Projectes d'aprenentatge en Internet per a l'escola rural"

Universitat Jaume I 24 maig-13 juliol 2002

El CENT organitza una nova edició del curs de formació continuada "Projectes d'aprenentatge en Internet per a l'escola rural". L'objectiu d'aquest curs és capacitar els assistents, mestres d'educació primària, per a integrar les noves tecnologies de la informació i la comunicació en el currículum d'escoles rurals mitjançant l'elaboració de projectes telecol·laboratius d'ensenyament/aprenentatge. Es pretén que els participants adquirisquen coneixements teòrics i habilitats i destreses pràctiques i assumisquen actituds positives encara que crítiques envers l'aplicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació a l'educació.

El curs consta de 7 sessions presencials teòriques i pràctiques més una fase de treball individual i en grup tutoritzat a distància per Internet en un entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge.

Curs "Projectes d'aprenentatge en Internet per a l'escola rural"