Videoconferències del VI Programa Marc

CENT, Sala Multimèdia 4-9 desembre 2002

El CENT facilitarà l'assistència i la participació del professorat de l'UJI, per videoconferència, en les Jornades de Presentació i Difusió del VI Programa Marc de R+D de la Unió Europea, organitzades pel Ministeri de Ciència i Tecnologia a Madrid.

A més a més, aquestes videoconferències seran retransmeses per televisió pel Servei de Comunicació i Publicacions. Serà la primera vegada que s'efectua una retransmissió d'aquest tipus per la xarxa interna de televisió de l'UJI.

Per a més informació sobre el programa de les jornades (sessions, horaris, etc.), contacteu amb l'OCIT. Pel que fa a l'emissió per televisió, adreceu-vos al Servei de Comunicació i Publicacions.

Sala Multimèdia
OCIT
Servei de Comunicació i Publicacions

Entorns virtuals d'ensenyament/aprenentatge a l'UJI

Com a resultat del projecte pilot d'Avaluació d'Entorns Virtuals d'Ensenyament/Aprenentatge del passat curs 2001/2002, i la col·laboració del CENT amb el Servei d'Informàtica i altres instàncies de l'UJI, el Servei d'Informàtica posarà pròximament a l'abast de tota la comunitat universitària l'entorn de treball cooperatiu BSCW.

Confiem que, molt prompte també, d'acord amb les deliberacions de la Comissió UJI Virtual, estarà disponible a l'UJI la plataforma de cursos en línia WebCT. Aquestes dues eines, WebCT i BSCW, configuraran la base d'un futur entorn integrat d'ensenyament/aprenentatge capaç de donar suport a tots els estudis presencials i a distància de la Universitat.

Durant el curs 2002/2003 el CENT prosseguirà la recerca i experimentació en Entorns Avançats d'Ensenyament/Aprenentatge, aprofundint en aspectes tals com eines de codi font obert, entorns cooperatius i constructivistes, integració de missatgeria instantània i objectes d'aprenentatge.

Creació de la comissió "UJI virtual" (13/maig/2002)
Pla de treball de la comissió "UJI virtual" (5/juny/2002)

Convocatòries de beques de col·laboració del CENT

El CENT ha convocat dues beques per a realitzar tasques de col·laboració al Laboratori de Noves Tecnologies i la Sala Multimèdia del CENT i una altra per a col·laborar en el Projecte Astrolabi.

Aquestes beques estan destinades als estudiants i estudiantes de l'UJI. Les persones beneficiàries de les beques rebran formació i col·laboraran amb el personal del CENT en projectes relacionats amb l'aplicació de les noves tecnologies a la docència.

Convocatòria de dues beques per a realitzar tasques de col·laboració al Laboratori de Noves Tecnologies i la Sala Multimèdia del CENT (ref. 44)
Convocatòria d'una beca per a realitzar tasques de col·laboració en el projecte Astrolabi del CENT (ref. 43)

Memòria anual del CENT

El CENT ha publicat la seua memòria anual corresponent al curs 2001/2002. Aquest document resumeix les iniciatives i activitats desenvolupades al llarg del curs i proporciona algunes dades numèriques i estadístiques.

La memòria s'estructura en sis apartats:

- Entorns virtuals d'ensenyament/aprenentatge
- Assessorament i formació del professorat
- Espais avançats per a la docència
- Projectes externs
- Cursos de postgrau i cursos d'estiu
- Octeto

Memòria CENT 2001/2002

L'UJI augmentarà el nombre d'aules multimèdia el pròxim curs

La Universitat Jaume I adquirirà aquest estiu, mitjançant concurs públic, 31 videoprojectors que es destinaran majoritàriament a les aules de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i del nou edifici de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

Aquests nous equips, sumats als ja existents, permetran dotar de capacitats audiovisuals bàsiques un mínim de 8 aules en cada un dels centres docents de l'UJI. A més a més, els centres comptaran amb equipament audiovisual a les sales d'actes i altres espais singulars, i també amb projectors portàtils.

El professorat i l'estudiantat de l'UJI van fer servir les primeres "aules multimèdia" -dues a cada centre- durant el segon semestre del curs 2000/2001. Aquest projecte pilot va ser una iniciativa conjunta del CENT i els anteriors vicerectorats d'Ordenació Acadèmica i Professorat i d'Infraestructura i Serveis. Després d'avaluar els resultats d'aquella experiència, el CENT va fer arribar als òrgans de govern, entre altres, les recomanacions següents:

- Oferir a tot el personal docent informació i formació centrada en l'aprofitament didàctic d'aquests mitjans tècnics.
- Incrementar progressivament, a partir del curs 2001/2002, el nombre d'aules que compten amb aquests mitjans, fins cobrir la totalitat de les aules de la Universitat en un termini de 5 anys.
- Promoure l'adquisició d'ordinadors portàtils i altres dispositius mòbils que es puguen connectar i utilitzar fàcilment en totes les aules i seminaris.

Per a més informació sobre la ubicació de les aules multimèdia podeu adreçar-vos als deganats de les dues Facultats o a la direcció de l'Escola.

Projecte Aules Multimèdia

Campus Digital

Campus Digital El CENT es planteja com a objectiu la construcció d'un Campus Digital en la Universitat Jaume I, és a dir, aconseguir una perfecta integració de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d'ensenyament/aprenentatge que s'escauen al si de la Universitat. Això inclou tant l'ús d'elements audiovisuals a l'aula com la realització d'activitats docents a través d'Internet.

La visió que dóna sentit a aquesta tasca es pot resumir en una frase: «Educació per a totes i per a tots en qualsevol moment i en qualsevol lloc». El paper de la tecnologia és, doncs, el d'un mitjà que ens permet avançar envers un horitzó ideal en el qual es dissolen la dimensió espaciotemporal de la comunicació humana i, per tant, les barreres per a l'aprenentatge al llarg de tota la vida.

Tot plegat estem parlant d'una profunda transformació de les pràctiques docents, amb fortes implicacions materials, humanes i econò miques. L'Associació d'Universitats Europees (CRE) ha identificat tres factors que tot sovint compliquen la introducció de les noves tecnologies en la docència en el context de l'educació superior: 1) la falta de marcs estratègics globals que donen suport i sentit a iniciatives particulars i/o individuals; 2) la resistència de sectors del professorat i personal d'administració i serveis i 3) la falta de previsió de costos.

La metodologia amb què el CENT proposa fer front a aquestes dificultats consisteix a detectar, promoure, recolzar, coordinar i avaluar experiències concretes d'aplicació docent de les noves tecnologies que signifiquen una resposta a necessitats i interessos reals. A mitjà termini, el seguiment i avaluació d'aquests tipus d'experiències s'espera que permeta:

  • Demostrar que la introducció de les noves tecnologies en la docència és útil i factible i afavorir l'extensió del seu ús.
  • Desenvolupar coneixements i habilitats pràctiques (know how), per part de tots els agents implicats en el procés: professorat, estudiantat i personal d'administració i serveis.
  • Determinar quins recursos materials, humans, funcionals, organitzatius i formatius ha de posar en joc la institució.

Durant el desenvolupament d'aquestes experiències, per tal de garantir-ne l'èxit, el CENT ofereix als seus protagonistes assessorament i formació sobre aspectes tecnològics i didàctics i infraestructura tècnica i d'instal·lacions: Sala Multimèdia, Laboratori de Noves tecnologies, accés a entorns virtuals... Tots els projectes, programes i accions del CENT es deriven d'aquest disseny metodològic. Es tracta, en resum, de contribuir a assentar les bases d'un marc institucional d'aplicació i aprofitament de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a la millora de la qualitat de la docència, integrat en les línies d'estratègia de l'UJI.