Docència i propietat intel·lectual

Quins materials puc utilitzar legalment en la docència universitària?

La propietat intel·lectual és un conjunt de drets que la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) reconeix a la persona autora de qualsevol obra literària, artística o científica: p. ex. un llibre, un article, un vídeo, una fotografia, un gràfic, o també un mapa o un programa d’ordinador. Per això també es coneix habitualment amb la denominació de drets d’autor/a.

Totes les obres, pel fet d’haver estat creades per algú, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual, encara que no s’haja indicat així expressament. Per tant, no podem donar mai per descomptat que podem utilitzar lliurement qualsevol material —imatge, text, etc.— disponible en Internet. Sempre és necessària l’autorització dels titulars dels drets i sempre cal citar la font i l’autor/a.

En l’àmbit de la docència universitària, la LPI estableix una excepció que permet utilitzar, sense demanar autorització, un màxim d’un capítol de cada llibre o un article de cada revista, o un fragment que no supere el 10% del total de l’obra (més informació).

Índex

Drets morals i drets d’explotació

Els drets de propietat intel·lectual reconeguts per la LPI són de dos tipus:

Drets morals o personals
Decidir sobre la divulgació de l’obra, exigir el reconeixement de la condició d’autor/a i el respecte a la integritat de l’obra, etc.
Drets patrimonials o d’explotació
Reproducció de l’obra, distribució, comunicació pública i transformació. Es tracta d’accions relacionades amb l’explotació econòmica de l’obra.

Els drets morals són inalienables (no es poden cedir a altres persones) i irrenunciables durant tota la vida de l’autor/a. Per contra, els drets d’explotació són transmissibles: es poden cedir a altres persones o entitats, sempre per escrit i amb les condicions que es pacten (termini, limitacions, etc.). És el que passa, per exemple, amb el contracte d’edició d’un llibre: l’autor/a cedeix a una editorial els drets d’explotació del llibre —a fi que el publique, es distribuïsca i es venga— a canvi de rebre un percentatge de les vendes. Com a conseqüència d’aquesta possible cessió de drets, l’autor/a d’una obra no és sempre titular dels drets d’explotació. Podria també ser titular d’alguns drets, per exemple, l’editorial amb qui s’ha acordat la publicació de l’obra.

Recomanacions

Reduïu l’ús de fitxers: utilitzeu enllaços sempre que pugueu

Abans de penjar un fitxer en l’Aula Virtual, penseu que haureu de gestionar els drets de propietat intel·lectual de tots els fitxers dels vostres cursos (exclosos, únicament, els fitxers que penge l’estudiantat, p. ex. en fòrums i tasques). Per tant, us recomanem que, sempre que pugueu, utilitzeu un enllaç en lloc de penjar un fitxer.

A més a més, els enllaços a materials disponibles en un altre web són jurídicament més segurs, ja que la comunicació pública es fa des de l’altre web, no des de l’Aula Virtual de l’UJI, on en som directament responsables. Podeu publicar un enllaç a qualsevol material disponible en un altre web sempre que no us conste que s’està difonent de manera il·lícita.

Enllaceu els recursos electrònics accessibles a través de la Biblioteca

La Biblioteca de l’UJI us proporciona nombrosos recursos de text complet, molts d’ells amb llicència especial per a ús docent per al professorat i l’estudiantat de l’UJI. Podeu trobar llibres, articles i altres tipus de documents en el portal de llibres electrònics, en les revistes electròniques i en el Repositori UJI.

Tots aquests recursos electrònics tenen una adreça web única o URL que serveix per a enllaçar-los. Alguns d’aquests recursos poden estar disponibles en obert, però altres tenen l’accés restringit a la comunitat universitària i només es poden consultar des de dins de la xarxa de l’UJI. En aquest cas, per a accedir-hi des de fora del campus cal utilitzar la VPN.

Utilitzeu materials amb llicències obertes

Una llicència oberta és un avís de cessió de drets, inclòs per un/a autor/a en la seua obra amb la finalitat d’indicar quins usos autoritza a qualsevol persona que vulga fer servir l’obra. Les llicències obertes més difoses i les que us recomanem utilitzar són les de Creative Commons. Podeu reconèixer-les per l’ús d’icones que expressen gràficament les condicions de la llicència:

CC Attribution icon CC Attribution-NonCommercial icon CC Attribution-NoDerivs icon CC Attribution-ShareAlike icon CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike icon CC Attribution-NonCommercial-NoDerivs icon

Tenen llicència Creative Commons, per exemple, el text dels articles i moltes de les imatges de la Wikipedia. També s’utilitzen en moltes revistes científiques (vegeu el Directory of Open Access Journals), o en la col·lecció Sapientia de manuals universitaris de l’UJI.

Un dels avantatges d’utilitzar materials que s’hagen publicat amb llicències Creative Commons és que podeu penjar-los en l’Aula Virtual sense demanar permís, perquè aquest permís ja us ha estat concedit per endavant mitjançant la llicència. A més a més, les llicències són vàlides de per vida.

Més informació:

Publiqueu les vostres obres amb llicències obertes

De la mateixa manera que us recomanem utilitzar obres que tinguen llicència Creative Commons, us animem també a utilitzar aquestes llicències en els materials docents o d’investigació que elaboreu: apunts, presentacions per a classes o conferències, articles, etc. D’aquesta manera facilitareu que el professorat d’aquesta i d’altres universitats puga reutilitzar els vostres materials i podreu determinar fàcilment quins drets cediu i amb quines condicions. La manera més efectiva de crear un banc global de continguts docents oberts és generalitzar l’ús d’aquestes llicències entre el professorat de tots els nivells educatius.

Resulta pertinent remarcar que els materials amb llicències obertes són més citats que els de pagament en quasi tots els camps d’investigació (vg. p. ex. Comparing the Impact of Open Access (OA) vs. Non-OA Articles in the Same Journals). I que la disposició addicional setena dels nostres Estatuts diu que l’UJI ha d’“afavorir la lliure difusió del coneixement creat per la comunitat universitària.”

Més informació:

Eviteu l’ús de materials comercials sempre que siga possible

L’ús d’obres publicades comercialment requereix una llicència que pot tenir un cost econòmic elevat. D’altra banda, la LPI permet que el professorat universitari utilitze sense autorització —dins de cursos de l’Aula Virtual restringits a l’estudiantat matriculat en una assignatura— un màxim d’un capítol de cada llibre o un article de cada revista, o un fragment que no supere el 10% del total de l’obra. En aquests casos, però, igualment es genera una obligació econòmica que la universitat ha de satisfer a través de les entitats de gestió. Per tant, recomanem que intenteu evitar l’ús de materials comercials en l’Aula Virtual i que busqueu materials alternatius disponibles amb llicències obertes, o que els creeu vosaltres mateixos i els publiqueu amb llicència Creative Commons.

Preguntes freqüents

A continuació podeu consultar una llista de preguntes freqüents sobre docència i propietat intel·lectual. Si no hi trobeu la resposta als vostres dubtes o problemes, podeu adreçar-vos a la bústia de correu electrònic dretsautor@uji.es.