Projecte Eportfolio UJI

L'objectiu del projecte Eportfolio UJI és complementar l'Aula Virtual amb una altra eina, centrada en l'estudiant, que potencie un estil d'aprenentatge autònom, actiu i continuat (lifelong) en la línia dels principis que inspiren l'EEES.

A hores d'ara, com a resultat d'aquest projecte encara en marxa, la comunitat universitària de l'UJI té a la seua disposició un servidor Mahara, programari d'eportfolio de codi font obert que s'integra fàcilment amb Moodle i per tant amb la nostra Aula Virtual.

Tot el professorat de l'UJI que desitge utilitzar Mahara en els seus cursos i assignatures pot contactar amb el CENT. Per a ajudar-vos a començar, us podem oferir el mateix nivell de suport que amb l'Aula Virtual, incloent-hi cursos de formació i assessorament personalitzat. A canvi, us demanarem que col·laboreu amb nosaltres a avaluar la vostra experiència amb l'eina i amb la metodologia de l'eportfolio.

Documentació

  • Manual de Mahara
  • Diversos autors: Carpetes d'aprenentatge a l'educació superior: una oportunitat per repensar la docència (UAB, 2008) PDF 1,2 MB
  • Elena Barberà y Elena de Martín: Portfolio electrónico: aprender a evaluar el aprendizaje (UOC, 2009) Google Books

Què és l'eportfolio

Un eportfolio és un dossier, una col·lecció de documents (treballs escrits, imatges, pàgines web, etc.), que serveixen per demostrar a una audiència allò que hom ha après, amb alguna finalitat concreta: p. ex. per aprovar una assignatura, per certificar una competència, per accedir a un màster o a un lloc de treball, etc.

Segons el propòsit o finalitat s'han distingit tradicionalment tres tipus de portafolis en educació:

  1. El portafolis d'aprenentatge, la funció primària del qual seria que l'estudiant mateix gestione el seu procés d'aprenentatge i que hi reflexione, que el gestione reflexivament.
  2. El portafolis d'avaluació, un recull de treballs orientat a l'avaluació formativa o sumativa dels coneixements que l'estudiant haja adquirit.
  3. El portafolis de presentació, orientat al reconeixement de competències, la recerca d'ocupació o la sol·licitud d'admissió.

La filosofia de l'eportfolio, per tant, consisteix a passar el protagonisme a l'aprenent. A diferència de l'Aula Virtual, que s'organitza al voltant de "cursos" creats pel professorat, corresponents a les assignatures, cursos de 3r cicle, cursos de formació, etc., en l'eportfolio cada estudiant té el seu espai personal on pot recollir, seleccionar, anotar i presentar les seues proves d'aprenentatge en diversos moments al llarg del temps. El propietari, l'autor de l'eportfolio, és l'estudiant, l'aprenent individual.

Cronologia del projecte

2007 Encàrrec del projecte Eportfolio UJI des del Vicerectorat de Qualitat Educativa i Harmonització Europea. Hi treballem el CENT i el Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica de l'UJI.

2008 Lliurament d'un informe preliminar eportfolio-uji-informe-1.pdf

2009 Primeres experiències pilot durant el segon semestre del curs: tres assignatures amb uns cent estudiants.

2009-2010 Segon curs acadèmic amb experiències pilot d'eportfolio. Hi participen dotze assignatures amb uns 350 estudiants. Avaluació d'experiències.

2010-2011 S'obri l'accés a Mahara a tot el professorat de l'UJI.