Com seguirem els estudis durant el període de docència en línia

[Español] [English]

Infografia: continuïtat de la docència durant el confinament

L’UJI és una organització que aprèn. I ara hem d’aprendre totes i tots —professorat, estudiantat i personal— a funcionar ràpidament com una universitat en línia. Això vol dir que els primers dies pot haver-hi alguns desajustos o errades. Entre totes i tots els corregirem. En aquest breu document informem a l’estudiantat sobre els procediments i les eines que s’utilitzaran aquestes setmanes per a seguir amb l’activitat docent.

1. Què necessite per a seguir les activitats?

Un ordinador personal amb connexió a Internet. Millor si teniu webcam, micròfon i auriculars. Però també podríeu utilitzar un telèfon mòbil o una tauleta.

2. L’Aula Virtual serà el lloc central d’aprenentatge i comunicació

L’Aula Virtual concentrarà la comunicació entre professorat i estudiantat. Ací trobareu la feina que cal fer i com fer-la, el fòrum de tutoria, enllaços a més recursos, podreu entregar els treballs i rebreu els comentaris del professorat. 

3. Què em demanarà el professorat?

Cada professor/a organitzarà la docència en línia en funció de les característiques de l’assignatura. Heu d’estar molt atents als missatges del professorat a través de l’Aula Virtual. Rebreu les notificacions pertinents en el correu electrònic
de l’UJI.

4. Potser hi haurà algunes classes en directe o enregistrades en vídeo

Si el professorat ho considera convenient, pot realitzar classes mitjançant aplicacions de videoconferència com Google Meet. També pot gravar vídeos i publicar-los en l’Aula Virtual.

5. Com farem les tutories?

Principalment a través dels fòrums de l’Aula Virtual. Però el professorat també us pot oferir fer-ne algunes per videoconferència.

6. Quan puc contactar amb el professorat?

Podeu plantejar els vostres dubtes i consultes en el fòrum de tutoria en qualsevol moment, però heu de ser flexibles pel que fa al temps de resposta del professorat. Les tutories per videoconferència es faran sempre en l’horari establert pel professorat.

7. Com farem els treballs en grup?

L’UJI posa a la vostra disposició diverses eines per a treballar en grup des de casa: G Suite for Education (Google) i Office 365 (Microsoft) es poden utilitzar amb el compte d’usuari de l’UJI i inclouen aplicacions per a editar documents i col·laborar.

8. Què faig si tinc algun problema per a seguir les activitats, les classes, etc.?

Si tens dubtes o problemes, contacta amb el professorat mitjançant l’Aula Virtual. Pots utilitzar el fòrum de tutoria.

Cómo seguiremos los estudios estas semanas de confinamiento por el coronavirus

La UJI es una organización que aprende. Y ahora tenemos que aprender todas y todos —profesorado, estudiantado y personal— a funcionar rápidamente como una universidad en línea. Esto quiere decir que los primeros días puede haber algunos desajustes o errores. Entre todas y todos los corregiremos.

En este breve documento informamos al estudiantado sobre los procedimientos y las herramientas que se utilizarán estas semanas para seguir con la actividad docente.

1. ¿Qué necesito para seguir las actividades?

Un ordenador personal con conexión a Internet. Mejor si tienes webcam, micrófono y auriculares. Pero también puedes utilizar un teléfono móvil o una tableta.

2. El Aula Virtual será el lugar central de aprendizaje y comunicación

El Aula Virtual concentrará la comunicación entre profesorado y estudiantado. Aquí encontrarás el trabajo que debes realizar y cómo lo debes hacer, el foro de tutoría, enlaces a más recursos, podrás entregar los trabajos y recibirás los comentarios del profesorado.

3. ¿Qué me pedirá el profesorado?

Cada profesor o profesora organizará la docencia en línea en función de las características de su asignatura. Tienes que estar muy atento a los mensajes del profesorado a través del Aula Virtual. Recibirás las notificaciones pertinentes en el correo electrónico de la UJI.

4. Quizás habrá algunas clases en directo o grabadas en video

Si el profesorado lo considera conveniente, puede realizar clases mediante aplicaciones de videoconferencia como Google Meet. También puede grabar videos y publicarlos en el Aula Virtual.

5. ¿Cómo se llevarán a cabo las tutorías?

Principalmente a través de los foros del Aula Virtual. Pero el profesorado también te puede ofrecer realizar algunas tutorías por videoconferencia.

6. ¿Cuándo puedo contactar con el profesorado?

Puedes plantear tus dudas y consultas en el foro de tutoría en cualquier momento, pero debes ser flexibles en cuanto al tiempo de respuesta del profesorado. Las tutorías por videoconferencia se realizarán siempre en el horario establecido por el profesorado.

7. ¿Cómo realizaremos los trabajos en grupo?

La UJI pone a tu disposición diversas herramientas para trabajar en grupo desde casa: G Suite for Education (Google) y Office 365 (Microsoft) se pueden utilizar con la cuenta de usuario de la UJI, e incluyen aplicaciones para editar documentos y colaborar con otros compañeros y compañeras.

8. ¿Qué hago si tengo algún problema para seguir las actividades, las clases, etc.?

Si tienes dudas o problemas, contacta con el profesorado mediante el Aula Virtual. Puedes utilizar el foro de tutoría.

How we will keep up with our studies during the coronavirus lockdown period

The UJI is a learning organisation. And now, all of us — students, lecturers and other staff members — must quickly learn to work as an online university. This means that during the first days some inconveniences or mistakes may occur. Together, we will overcome them. This short document provides information for students on the procedures and tools that will be used during the coming weeks in order to keep up with teaching activities.

1. What do I need to be able to follow teaching activities?

A personal computer with an Internet connection and, if possible, a webcam, microphone and headphones. You can also use a mobile phone or tablet.

2. The Virtual Classroom will be the central point for learning and communication.

Most of the communication between lecturers and students will take place through the Virtual Classroom. There you will find the tasks you have to do and the instructions on how to do them, as well as the tutorials forum and links to additional resources. You will also be able to use it to hand in assignments and receive feedback from your lecturers.

3. How will I know what lecturers expect me to do?

Lecturers will organise online teaching according to the characteristics of each subject. You must check the Virtual Classroom regularly for any messages lecturers may send to you. Certain notifications will be sent to your UJI email account.

4. Some classes may be broadcast live or recorded on video.

If a lecturer deems it appropriate, some sessions may be delivered using video conferencing apps such as Google Meet. Videos may also be recorded and posted in the Virtual Classroom.

5. How will tutorials take place?

Mainly through Virtual Classrooms forums. Lecturers may also offer some of them by video conferencing.

6. When can I contact lecturers?

If you have any doubts or queries, you can submit them to the tutorials forum at any time, but please show a little patience and understanding as regards the time lecturers need to reply. Tutorials via video conferencing will always take place during the times established by the lecturers.

7. How will group assignments be carried out?

The UJI offers you a variety of tools you can use to work from home. With your UJI account, you can use G Suite for Education (Google) and Office 365 (Microsoft), which include document editing and collaborative apps.

8. What can I do if I have any problems to follow the activities, the classes and so on?

If you have any doubts or problems, you can contact your lecturers through the Virtual Classroom. You can use the tutorials forum.