ChatGPT: què és, per a què serveix i quines conseqüències té per a la docència

Índex

Què és ChatGPT?

Una mà sosté un telèfon en la pantalla del qual es pot llegir una conversa amb ChatGPT. L'usuari ha escrit: “Contesta el meu examen, per favor.” I ChatGPT contesta: “A veure què podem fer.”

ChatGPT és un chatbot, un sistema informàtic capaç de conversar amb humans. Destaca per la seua capacitat per a mantindre converses coherents i generar respostes plausibles que poden parèixer obra d’una persona, pràcticament sobre qualsevol tema i en qualsevol idioma. Utilitza algoritmes d’Intel·ligència Artificial generativa, entrenats amb el contingut de milers de milions de pàgines web, llibres i articles de la Wikipedia. Podem fer-li preguntes, o demanar-li que escriga textos, sobre qualsevol assumpte que estiga inclòs d’alguna manera en aqueix enorme conjunt de dades. També pot escriure codi informàtic, p. ex. programes en diversos llenguatges.

 • Aquests algoritmes analitzen sintàcticament milions de textos per tal de detectar relacions i patrons estadístics, i després fan servir aquests patrons per a crear textos nous, sense necessitat de conèixer el significat de les paraules.
 • Requereixen conjunts de dades immensos i una enorme potència de computació. El cost econòmic és de l’ordre de milions d’euros.

ChatGPT ha estat llançat recentment (30 de novembre de 2022) per OpenAI, una empresa tecnològica amb participació majoritària de Microsoft. En aquest moment es pot utilitzar ChatGPT gratis. OpenAI està aprofitant les interaccions de l’eina amb els usuaris per a detectar errors o problemes i millorar el seu rendiment.

Altres empreses tecnològiques, com Google, estan desenvolupant i posant en funcionament productes similars.

Per a què serveix ChatGPT?

ChatGPT pot realitzar tasques molt útils relacionades amb la creació i processament de textos. Entre altres, les següents que podrien ser rellevants en el context de l’educació superior:

 • Resumir un text, p. ex. per a generar un abstract.
 • Proposar un títol per a un document, article, etc.
 • Generar un text complet a partir d’una idea o un esquema.
 • Reescriure un text amb un altre estil, p. ex. per a un públic diferent.
 • Generar preguntes (p. ex. qüestionaris) referents a un text.
 • Practicar la conversa escrita en anglès i altres idiomes.

A més a més, Microsoft ha anunciat la integració de la tecnologia de ChatGPT en Teams, la seua aplicació de treball en equip i videoconferència.

 • Mitjançant aquesta integració, Teams pot generar resums automàtics de les reunions, assignar tasques als participants, indexar les gravacions, etc.
 • També s’ha posat en marxa la integració d’aquesta tecnologia amb el buscador Bing i el navegador Edge.
 • Pròximament s’integrarà també en les aplicacions d’Office, com ara Word. Imagineu les possibilitats que pot oferir, p. ex. per a crear esborranys de documents o de correus.

És igualment probable que Google afegisca molt prompte funcions similars a les seues aplicacions (GMail, Docs, etc.).

És fiable ChatGPT?

ChatGPT sol donar respostes coherents i plausibles, però és molt important tindre en compte que no són sempre correctes. Sovint contenen errors de fet en qualsevol àmbit temàtic. De vegades són errors flagrants, p. ex. en càlculs matemàtics, fins i tot càlculs aritmètics bastant simples, o quan atribueix a un autor obres que no ha escrit o no existeixen.

Per tant, ChatGPT no és una bona eina per a resoldre dubtes o obtindre informació sobre un tema.

La raó és que aquest tipus d’algoritmes no estan pensats per a comprovar els fets i no tenen cap manera de fer-ho. No tenen cap contacte amb la realitat, sinó que es limiten a generar respostes versemblants, no sempre vertaderes, remesclant de forma aparentment coherent els milions de frases amb què han estat entrenats (que poden ser certes o no).

Pel mateix motiu, ChatGPT no sol ser capaç de donar referències que sostinguen les seues afirmacions, ja que no basa les afirmacions en referències: són només frases derivades d’altres frases.

En qualsevol cas, aquestes aplicacions són molt dependents de les dades amb què s’han entrenat. ChatGPT pareix funcionar millor en temes dels quals existeix més informació en anglès, i pot presentar molts altres biaixos de tipus cultural.

A més a més, el conjunt de dades amb què està entrenat ChatGPT arriba només a l’any 2021. Per això no pot contestar correctament preguntes sobre esdeveniments posteriors.

En resum, un text redactat mitjançant ChatGPT pot ser un bon punt de partida i estalviar feina. Però, sense revisar i editar, pot tindre bon aspecte a primera vista i al mateix temps contindre errors o falsedats inacceptables.

Quines conseqüències té ChatGPT per a la docència?

És evident que l’estudiantat pot utilitzar ChatGPT o altres aplicacions similars per a redactar documents, p. ex. treballs acadèmics. De la mateixa manera que poden o podran fer-ho fora de l’àmbit acadèmic, p. ex. en l’entorn laboral. I de la mateixa manera que pot fer-ho el professorat.

Hem de pensar que la Intel·ligència Artificial seguirà amb nosaltres i les seues aplicacions augmentaran i evolucionaran. Açò produirà canvis en moltes professions i és lògic que faça modificar també les metodologies docents. Ha passat abans amb les calculadores, els ordinadors, Google, la Wikipedia, els telèfons mòbils…

Cal distingir, per tant, dues qüestions:

 1. D’una banda, és necessari ensenyar a utilitzar aquestes eines, correctament i productivament, en les diferents pràctiques professionals i àrees de coneixement per a les quals formem l’estudiantat (mitjançant el procés de reflexió que siga necessari al si dels departaments i de les àrees de coneixement).
 2. D’altra banda, cal evitar el seu ús fraudulent en activitats d’avaluació.
El focus, generalment, s’ha posat en la segona qüestió, però la primera és igualment important.

Què puc fer respecte a l’avaluació?

Podríem pensar en prohibir a l’estudiantat l’ús de ChatGPT i aplicacions similars, però aquesta prohibició resultaria inviable en la pràctica fora de les aules informàtiques de l’UJI. I a més a més no seria una bona solució, perquè suposaria ignorar la realitat.

D’altra banda, tant Turnitin com altres empreses, o la mateixa OpenAI (amb AI Text Classifier), han anunciat o ofereixen ja la possibilitat de detectar els treballs redactats per una Intel·ligència Artificial.

Més enllà d’aquesta detecció automàtica, la manera d’afrontar la incorporació de la Intel·ligència Artificial en les activitats d’ensenyament (professorat) i aprenentatge (estudiantat) depén de les particularitats de cada àrea de coneixement. Però es poden donar alguns consells genèrics per a evitar aquest tipus de frau:

 • Com a regla general, si un treball el pot redactar una Intel·ligència Artificial, no és una bona prova d’avaluació.
  • Idea: demaneu a ChatGPT que redacte el treball i comproveu si pot fer-ho bé o no.
 • Demaneu treballs com més específics millor, que no es limiten a l’exposició d’un tema molt general que es puga copiar o generar fàcilment.
 • Demaneu treballs que no requerisquen només traslladar informació ja existent, sinó que impliquen analitzar, comparar, justificar, criticar, etc.
 • Demaneu treballs que impliquen tasques pràctiques, com ara recollir testimonis o dades reals, tractar o elaborar les dades, analitzar casos concrets, etc.
 • Demaneu que els treballs incloguen punts de vista de diferents autors o referències a diferents autors.
 • Demaneu treballs que facen referència a temes recents.
 • Demaneu treballs en altres formats que vagen més enllà del document de text: vídeos, presentacions, mapes conceptuals, infografies, etc.
 • Especialment en assignatures enfocades a l’escriptura de text o de codi informàtic, integreu en el cicle de treball les eines de generació automàtica.
  • P. ex., podríeu demanar a l’estudiantat que partisca d’un text generat per ChatGPT i que explique i justifique les comprovacions que ha hagut de fer i els canvis que ha hagut d’introduir abans d’arribar a la versió definitiva del treball.
  • O que corregisca un text generat per ChatGPT.
  • També podeu fer que ChatGPT us proporcione afirmacions vertaderes i falses sobre alguna qüestió de la vostra assignatura i demanar a l’estudiantat que valore aquestes afirmacions.
 • Feu un seguiment adequat dels treballs durant la seua realització, sense esperar fins a la tramesa final de la tasca, amb revisions periòdiques en les quals pugueu preguntar a l’estudiantat sobre el procés d’elaboració del text.

Hauria de provar ChatGPT?

Provar ChatGPT us permetrà formar-vos una idea més clara de què és capaç de fer en el vostre àmbit.

Podeu provar ChatGPT en la seua pàgina web identificant-vos amb el vostre compte Google de l’UJI, sense necessitat de donar d’alta un compte d’usuari nou.

Tingueu en compte que ChatGPT registrarà totes les vostres interaccions i s’utilitzaran com a feedback per a millorar l’eina. Us aconsellem que no inclogueu mai dades personals.

Per a saber-ne més

Sobre ChatGPT

ChatGPT i docència