Recomanacions sobre funcionalitats multimèdia en els espais docents

Aquesta informació podria no estar actualitzada.

En juny de 2016, el CENT va fer arribar una sèrie de consideracions sobre funcionalitats multimèdia en els espais docents de l’UJI a les altres unitats implicades i al Consell de Direcció.

Punts de partida

Els punts de partida d’aquell document eren els següents:

 • La consulta en línia sobre ús i funcions de les taules multimèdia adreçada al professorat de l’UJI en març de 2015.
 • Les reunions amb els diferents deganats i la direcció de l’ESTCE per a contrastar les necessitats i les particularitats de cada centre.
 • La col·laboració amb l’OTOP i el Servei d’Informàtica durant el curs acadèmic 2015-2016 a fi de supervisar i avaluar la infraestructura tecnològica de les aules.

Conclusions

Les conclusions més importants a què s’havia arribat eren les següents.

 • El model actual presenta problemes tècnics, organitzatius i d’usabilitat. Per a fer front a aquests problemes s’han començat a prendre diverses mesures, entre altres:
  • Millora de la velocitat d’incialització dels ordinadors de les taules multimèdia.
  • Assignació de personal tècnic de suport als centres.
  • Creació de pàgines d’ajuda en l’enllaç aulesmultimedia.uji.es.
 • Tot i els problemes existents, el professorat de l’UJI valora positivament el servei. En la consulta que es va realitzar, contestada per un 25% del professorat, es reflectia una satisfacció mitjana d’un 7,3 en una escala d’1 a 10 (moda i mediana 8).
 • El disseny funcional del sistema continua sent vàlid a grans trets, però el nivell d’implementació tecnològica està esgotat i la seua evolució és més que problemàtica.
 • La tecnologia ha canviat molt des de la primera implementació de les taules multimèdia en l’UJI l’any 2004. Un exemple: la majoria dels ordinadors portàtils —o altres dispositius com videocàmeres, etc.— tenen eixida de vídeo HDMI des de fa sis anys o més, mentre que l’estàndard VGA es considera ja obsolet, i tanmateix en la gran majoria d’aules de l’UJI només es pot utilitzar la connexió VGA.
 • Els usos també han canviat. Tant el professorat com l’estudiantat fan servir ordinadors portàtils, tauletes o telèfons intel·ligents per a les seues tasques personals i acadèmiques. A hores d’ara el cèlebre BYOD (Bring Your Own Device) ja no és tant una política que es pot adoptar o no com una realitat que cal assumir. El potèncial educatiu d’uns ordinadors de butxaca que tothom porta sempre damunt és enorme i seria una irresponsabilitat no aprofitar-lo.
 • El model d’aula estandarditzat, centrat en la taula multimèdia, pressuposa i promou una metodologia expositiva. I, d’altra banda, no facilita gens, sinó al contrari, el treball per grups i la participació activa de l’estudiantat en la classe.

Recomanacions

 1. Superar el concepte de taula multimèdia i pensar l’aula com a espai per a la docència amb tecnologia integrada per a facilitar les activitats d’ensenyament/aprenentatge.
 2. Estendre a tots els espais de l’UJI aquesta idea d’espais educatius tecnològicament capacitats, des de les aules fins als jardins, passant pels vestíbuls, sales d’actes, la biblioteca, les cafeteries o els jardins.
 3. Facilitar la integració de tota mena de dispositius, especialment els ordinadors portàtils, les tauletes i els telèfons.
  • Millorar la wifi.
  • Incrementar el nombre de punts d’alimentació elèctrica, sobretot en els espais comuns.
  • Implementar la projecció des de dispositius mòbils.
 4. Establir vies de diàleg amb els usuaris. Atès el ritme dels canvis tecnològics i dels usos de la tecnologia, i la seva variabilitat i incidència en les pràctiques educatives, resulta fonamental estar al corrent de les preferències i necessitats del professorat i de l’estudiantat.
 5. Dissenyar un nou model d’aula basat en cinc principis:
  • Flexibilitat. El nou model no ha de dependre d’un mobiliari fix i ha de poder adaptar-se a diferents tipus d’espais i de necessitats educatives.
  • Modularitat. Cal vincular elements a funcions. Els elements haurien de ser independents uns d’altres i s’han de poder canviar sense afectar el conjunt.
  • Invisibilitat. Cal integrar la tecnologia en els espais educatius de la manera més transparent que siga possible. Així mateix, l’equipament no hauria de limitar les metodologies docents.
  • Sostenibilitat. Cal aconseguir un equilibri raonable entre les funcionalitats i els costos d’adquisició, manteniment, substitució i ampliació o evolució.
  • Simplicitat. Com més avancem en la simplificació del model, més viables resultaran els principis anteriors i major serà la resiliència del conjunt.
 6. Aprofitar la construcció de la Facultat de Ciències de la Salut com a oportunitat per a la transició cap al nou model d’aula.