Informació sobre el CENT

[Català] [Castellano] [English]

  1. Centre d'Educació i Noves Tecnologies
  2. Tecnologies en el campus
  3. Entorns virtuals d'aprenentatge
  4. Suport
  5. Col·laboració

Centre d'Educació i Noves Tecnologies

El CENT va ser creat pel Consell Social de la Universitat Jaume I (UJI) el 23 de setembre de 2000, amb l'encàrrec de contribuir a millorar l'ensenyament i l'aprenentatge per mitjà de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

D'acord amb aquesta missió, el CENT actua com a motor d'innovació i dinamització per a l'aprofitament didàctic de les TIC. Avaluem metodologies didàctiques i solucions tecnològiques, elaborem recomanacions o propostes d'implementació, col·laborem amb altres unitats de l'UJI i ajudem el professorat a desenvolupar bones pràctiques d'ús de les TIC.

Tecnologies en el campus

Una de les primeres línies de treball del CENT es va centrar en la utilització de recursos tecnològics en les aules i en altres espais per a l'ensenyament i l'aprenentatge: ordinadors, connexió a Internet, videoprojector, sistemes de videoconferència, pissarres electròniques, dispositius mòbils, etc.

La Sala Multimèdia del CENT va començar a funcionar l'any 2001, amb disseny i equipament experimentals. A partir del curs següent, algunes de les seues característiques es van anar incorporant de manera gradual a totes les aules de l'UJI.

Entorns virtuals d'aprenentatge

Al mateix temps, vam iniciar l'avaluació de l'ús d'entorns virtuals d'ensenyament/aprenentatge per a donar suport virtual a l'educació, tant presencial com semipresencial, o a distància.

Les primeres proves, en un nombre limitat d'assignatures, es van dur a terme a partir de 2001. En setembre de 2004 es va posar oficialment a disposició de tot el professorat l'Aula Virtual de l'UJI, amb programari lliure Moodle. L'any 2009 vam encetar experiències pilot d'eportfolio amb Mahara. A hores d'ara, la recerca d'un complement per a l'Aula Virtual des del punt de vista de l'autonomia de l'estudiant i l'aprenentatge continuat inclou també el Web 2.0 i els entorns personals d'aprenentatge (PLE).

Suport

El suport al professorat és un factor clau per a promoure la innovació tecnològica i metodològica en l'ensenyament. El CENT organitza regularment una gamma d'activitats de formació que van des dels cursos d'iniciació bàsica fins als seminaris de tecnologia educativa, més especialitzats, passant per tallers pràctics d'aprofundiment.

A més a més, oferim també assessorament individualitzat i una línia permanent d'ajuda per a la resolució de dubtes i problemes d'ús de l'Aula Virtual que atén les consultes del professorat per telèfon, correu electrònic, fòrum web i en persona.

Col·laboració

El CENT estén també el seu compromís a la resta de la comunitat educativa, més enllà de l'UJI. Col·laborem habitualment amb altres universitats, oferim assessorament i formació a organismes i centres en tots els nivells educatius i participem activament en fòrums diversos: MoodleMoot, Novadors, Edutec, etc.

Mitjançant Internet compartim amb tothom informació, coneixements i experiències. Ho fem des de 2001 amb el canal web Octeto, que combina protocols oberts de redifusió, connexió a xarxes socials com ara Twitter o FriendFeed i llicència de Creative Commons by-nc-sa.