Centre d'Educació i Noves Tecnologies

El CENT (Centre d'Educació i Noves Tecnologies) és una unitat creada pel Consell Social de la Universitat Jaume I, el 23 de setembre de 2000, amb l'encàrrec de promoure la innovació i la millora en els processos d'ensenyament-aprenentatge mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

D'acord amb aquesta missió, el CENT realitza tasques de prospectiva —anàlisi de tendències per anticipar els possibles futurs i guiar l'acció en el present— i dóna suport al professorat i als òrgans de l'UJI en l'aplicació de les noves tecnologies en l'educació presencial, a distància o mixta.

Qui pot ser usuari del CENT i quins serveis li oferim?

El CENT ofereix formació i assessorament personalitzat al PDI i al PAS de l'UJI i també a professionals i organitzacions d'altres àmbits i nivells educatius.

Podeu contactar amb nosaltres:

cent@uji.es
964 38 7500
Universitat Jaume I
Edifici d’Ampliació de Biblioteca – Nivell 0